Хоногийн ачаалал: 2023-03-29

1083.29 МВт 9.37 МВт 20.97 МВт 175.98 МВт 5.08
Нийлбэр ачаалал
20:00:00
НЦС
20:00:00
СЦС
20:00:00
Импортын чадал
20:00:00
Гадна агаарын хэм
20:30:00